Fundacja pomocy dzieciom i sierotom. Pomoc dla dzieci, sierot. Pomoc dziecku, sierotom

Statut

STATUT FUNDACJI „FUNDACJA POMOCY SIEROTOM”
 

Rozdział I. 
Postanowienia ogólne
 

§1. 
„Fundacja Pomocy Sierotom", zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Oskara Tomeczko, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym zawartym dnia 10 listopada 2010 roku w kancelarii notarialnej w Krakowie za repertorium A Nr 2859/2010, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U.1984 nr 21 poz. 97 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 874 z późniejszymi zmianami).

§ 2. 
Fundacja posiada osobowość prawną. 

§ 3. 
Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków. 

§ 4. 
Właściwym ministrem jest Minister Pracy i Polityki Społecznej. 

§ 5. 
Fundacja używa pieczęci ze swoim znakiem i napisem "Fundacja Pomocy Sierotom" oraz może używać graficznego znaku wyróżniającego, zwanego dalej „logo”.

§ 6.

1.Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

2.Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 7. 

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie lub łączyć się z inną fundacją o podobnym zakresie działań.

§ 8. 
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji. 

§ 9.
Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.
 

Rozdział II 
Cele i zasady działania Fundacji 

§ 10.
 

Celem Fundacji jest:

1. Pomoc i opieka świadczona dzieciom, młodzieży, a także młodym dorosłym, którzy pozostają sierotami lub półsierotami naturalnymi lub społecznymi oraz ich opiekunom;

2. Prowadzenie poradnictwa i doradztwa dla wskazanej w §10 pkt. 1 grupy osób;

3. Działalność charytatywna;

4. Promocja i organizacja wolontariatu;

5. Wspieranie techniczne, szkoleniowe, informacyjne oraz finansowe osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność zgodną ze statutem Fundacji.

§ 11. 

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a. finansowe i materialne wspieranie podmiotów, w tym ośrodków i placówek realizujących cele zbieżne z celami statutowymi Fundacji;

b. świadczenie bezpośredniej pomocy finansowej i materialnej sierotom i półsierotom oraz ich opiekunom;

c. prowadzenie poradnictwa i doradztwa;

d. organizowanie kwest pieniężnych;

e. wspieranie i utrzymywanie kontaktu zarówno z podopiecznymi Fundacji, jak i z ich rodzinami;

f. współpracę z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji oraz podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji.

2. Kryteria pomocy świadczonej przez Fundację:

a. rodzaj, forma i rozmiar świadczenia są odpowiednie do okoliczności uzasadniających ich udzielenie;

b. potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy Fundacji są uwzględniane, jeżeli mieszczą się w celach statutowych Fundacji;

c. decyzje o kwalifikacji udzielonego świadczenia są podejmowane w drodze uchwały Zarządu Fundacji.

§ 12. 

1. Wszystkie cele i zadania Fundacji określone w § 10 i w § 11 statutu mogą być prowadzone wyłącznie jako działalność nieodpłatna.

2. Działalność określona w § 10 jest wyłączną działalnością statutową Fundacji.


Rozdział III 
Majątek i dochody Fundacji 

§ 13.
 

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 3 000 zł
(słownie: trzy tysiące zł), wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia oraz inne mienie nabyte przez Fundację w trakcie prowadzenia przez nią działalności.

§ 14. 
Fundacja odpowiada za swe zobowiązania całym swym majątkiem.


§ 15.

1. Dochody Fundacji pochodzą z :

a. darowizn, spadków, zapisów z kraju i zagranicy;

b. subwencji i dotacji;

c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;

d. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego;

e. odsetek bankowych , papierów wartościowych;

f. nawiązek;

g. dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych;

§ 16. 
1. Dochody Fundacji mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 

2. Cały dochód organizacji (nadwyżka przychodów nad kosztami) przeznaczany jest na działalność pożytku publicznego.


§ 17. 

 Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.
 

§ 18. Zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 19.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Rozdział IV 
Organy i sposób zorganizowania Fundacji 


§ 20.

1. Organami Fundacji są:

a. Rada Fundacji

b. Zarząd Fundacji

2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tych organów, mogą jednak w uzasadnionych przypadkach domagać się zwrotu poniesionych wydatków związanych z tą działalnością.

3. Nie można łączyć funkcji członka Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.

4. Decyzje i uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów , przy obecności, co najmniej połowy członków.

5. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.

6. Powołania pierwszych organów władz Fundacji dokonuje Fundator.

7. Fundator może być członkiem Organów Fundacji.

8. Członkiem Rady Fundacji jest Fundator z tym zastrzeżeniem, że członkostwo jego w Radzie Fundacji ustaje na czas sprawowania funkcji w Zarządzie Fundacji.

§ 21.

1. Rada Fundacji może składać się z osób fizycznych oraz przedstawicieli osób prawnych, które:

a. dokonały znacznego przysporzenia majątkowego na rzecz Fundacji;

b. w inny sposób wspomagają działalność Fundacji.

2. W skład Rady Fundacji wchodzi od 3 do 7 osób.

3. Członkami Rady Fundacji nie mogą być osoby, które:

a. są członkiem Zarządu Fundacji lub pozostają z członkami Zarządu w stosunku małżeństwa, pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

b. były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe.

4. Członkowstwo w Radzie ustaje:

a. w razie śmierci członka Rady;

b. w wypadku choroby, ułomności lub utraty sił - powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji;

c. w wyniku złożenia rezygnacji przez członka Rady;

d. poprzez odwołanie przez Radę Fundacji z innych przyczyn, które następuje w drodze głosowania zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Rady z wyłączeniem osoby, której głosowanie dotyczy. Odwołanie może być dokonane z inicjatywy co najmniej dwóch członków Rady, po przedłożeniu przez nich pisemnego umotywowanego wniosku. Wniosek taki przekazywany jej przez nich pozostałym członkom Rady wskazując proponowany termin posiedzenia w tej sprawie.

e. jeżeli Rada Fundacji liczy 3 członków lub mniej, decyzję o odwołaniu z funkcji członka Rady z przyczyn określonych w § 21 ust.4 pkt. d podejmuje Fundator.

5. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Wyboru dokonuje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy swoich członków. Powołanie następuje na czas nieokreślony.

6. Odwołanie Przewodniczącego Rady Fundacji następuje zgodnie trybem określonym w
§ 21 pkt. 4 pkt d lub e.

7. Rada Fundacji jest organem nadzorującym i opiniującym Fundacji.

8. Do kompetencji Rady Fundacji należy:

a. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,

b. powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji,

c. uchwalanie zmian Statutu Fundacji,

d. wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,

e. zatwierdzanie sprawozdania finansowego oraz merytorycznego przedstawionego przez Zarząd Fundacji oraz udzielenie Zarządowi całorocznego absolutorium,

f. podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji,

g. ustalanie wynagrodzenia Członków Zarządu z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu,

h. zatwierdzanie rocznych planów działania Fundacji i preliminarza kosztów jej działalności,

i. kontrolowanie stanu majątkowego Fundacji.

9. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.

10. Rada Fundacji powinna być zwołana przynajmniej raz w roku.

11. W posiedzeniach Rady uczestniczy z głosem doradczym przedstawiciel Zarządu.

12. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał. 

13. Do przyjęcia uchwały wymagana jest zwykła większość głosów członków obecnych na posiedzeniu, przy czym do ważności uchwał wymagana jest, obecność co najmniej połowy jej członków.

14. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.

15.W przypadku przemijającej niemożności pełnienia funkcji przez Przewodniczącego Rady Fundacji, Rada powołuje w drodze uchwały ze swego grona inną osobę do sprawowania tej funkcji.


§ 22.

1.Zarząd Fundacji składa się, co najmniej z trzech osób i jest powoływany przez Radę Fundacji.

2.Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka Zarządu.

3.Odwołanie członka Zarządu przez Radę Fundacji następuje:

a. z przyczyn wymienionych w § 21, pkt 4.

b. Rada Fundacji może w drodze uchwały odwołać cały Zarząd z powodu nienależytego wypełniania swych zadań.

4. Pracami Zarządu kieruje Prezes, którego Zarząd wybiera spośród swych członków. Prezes i członkowie Zarządu są powoływani na czas nieokreślony.

5.Zarząd:

a. kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz,

b. opracowuje roczne i wieloletnie plany jej działania,

c. sporządza sprawozdania z działalności Fundacji, które do dwóch miesięcy po sporządzeniu powinien przedstawić do zatwierdzenia Radzie Fundacji,

d. sprawuje nadzór nad majątkiem Fundacji,

e. przyjmuje subwencje , darowizny, spadki i zapisy,

f. ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji,

g. kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych oraz wyniki działalności finansowej,

h. podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek i innych fundacji,

i. występuje z wnioskiem do Rady Fundacji w sprawie zmian w Statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji,

j. powołuje zakłady lub inne jednostki organizacyjne Fundacji,

k. powołuje kierowników zakładów oraz zatwierdza regulamin organizacyjny zakładów,

l. członkowie Zarządu mogą pełnić funkcje kierownicze w powoływanych zakładach Fundacji,

m. przyznaje wyróżnienia, nagrody, odznaki honorowe osobom zasłużonym dla Fundacji,

n. decyduje o nabywaniu i zbywaniu nieruchomości oraz ruchomości.

6. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu, działający łącznie lub Prezes Zarządu działając samodzielnie.

7. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów , przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa Zarządu. 

8. Posiedzenia Zarządu zwołuje i przewodniczy im Prezes, a w razie jego nieobecności inny członek Zarządu, upoważniony pisemnie przez Prezesa Zarządu.Posiedzenia te odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć inne osoby, które zostały uprzednio zaproszone do obrad przez Zarząd.

9. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją, zakładem lub jednostką organizacyjną Fundacji w stosunku pracy.

10. Członkowie Zarządumogą pobierać za pracę w Fundacji, zakładzie lub jednostce organizacyjnej Fundacji wynagrodzenie za wykonywanie pracy innej niż sprawowanie funkcji członka Zarządu Fundacji.

11. Dla efektywniejszego pozyskiwania środków na działalność Fundacji Zarząd może zatrudnić Fundraisera (-ów).

12. Członkami Zarządu Fundacji nie mogą być osoby, które były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe.

§23.

1.Do kompetencji i obowiązków Fundraisera należy:

a. prowadzenie kampanii gromadzenia funduszy,

b. w porozumieniu z Zarządem organizowanie spotkań z potencjalnymi sponsorami, omawianie działalności i potrzeb Fundacji.

2. Warunki pracy i płacy Fundraisera określa Zarząd.

Rozdział V
Zmiana Statutu 

§ 24.

1. W przypadku zaistnienia konieczności dopuszczalna jest zmiana Statutu.
2. Decyzje w kwestii zmiany statutu podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały podejmowanej na wniosek Zarządu. 


Rozdział VI 
Postanowienia końcowe.
 


§ 25. 

1. Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. 2.Połączenie nie jest możliwe, jeśli w jego wyniku mógłby zmienić się cel Fundacji. 
3.Decyzję o połączeniu podejmuje Rada Fundacji poprzez uchwałę podjętą na wniosek Zarządu. 


§26. 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.  2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej na wniosek Zarządu. 3.Jeżeli Rada Fundacji nie powoła likwidatorów, likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd.

§ 27. 

1. Do podstawowych zadań likwidatora należy:

a. zawiadomienie właściwego ministra (wojewody) i sądu rejestrowego o otwarciu likwidacji,

b. sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji,

c. zakończenie bieżących spraw Fundacji,

d. ściąganie wierzytelności i wypełnienie zobowiązań Fundacji,

e. zawiadomienie właściwego ministra (wojewody) oraz sądu rejestrowego o zakończeniu likwidacji.
 

§ 28.

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się z zastrzeżeniem art.5 ust.4 Ustawy o Fundacjach na cele określone w § 10 statutu. 

§ 29.

Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie do dnia 31 marca sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły. 

§ 30. 


Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

 

 

Nasza galeria


PrzyjacieleBudowa wizerunku w sieci